Міністерство охорони здоров’я України та центральний методичний кабінет із вищої медичної освіти 27 серпня затвердили курс для студентів медичних ВНЗ «Домедична допомога в екстремальних ситуаціях». Раніше у медичних ВНЗ викладався теоретичний курс «медицина катастроф»,  він не включав практичні заняття і мав досить формальний характер. Нова програма складена 50/50 із теорії  та практики, складає 60 годин і стоїть у програмі другого року навчання. Також до програми входять елементи тактичної медицини. Із описом програми і нормативними актами, які регулюють її викладання, можна ознайомитись нижче.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

З ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ

ТИМЧАСОВА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

ІІІ – IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

 Київ – 2015

Домедична допомога_doc

 Авторський колектив:

Бадюк М.І – начальник кафедри організації медичного забезпечення збройних сил Української військово-медичної академії доктор медичних наук, професор

Гудима А.А. – завідувач кафедри медицини катастроф і військової медицини Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського доктор медичних наук, професор

Паращук Л.Д. – доцент кафедри медицини катастроф і військової медицини Івано-Франківського національного медичного університету кандидат медичних наук, доцент

Бірюк І.Г. – доцент кафедри медицини катастроф і військової медицини Буковинського державного медичного університету кандидат медичних наук, доцент

Бадюк Л.М – доцент кафедри військової токсикології, радіології і медичного захисту Української військово-медичної академії

Рецензенти:

Волошин В.О.   професор кафедри національної безпеки Національної академії служби безпеки України, доктор медичних наук, професор.

Матвійчук М.В.завідувач кафедри медицини катастроф і військової медицини Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова,кандидат медичних наук, доцент

Програма обговорена та ухвалена

на засіданні міжкафедральної предметно-методичної комісії з теоретичних дисциплін Української військово-медичної академії (протокол № 9 від 28 серпня 2015р.),м. Київ, вул. Мельникова, 24

Програма обговорена та ухвалена

на засіданні Комісії з медицини науково-методичної ради

Міністерства освіти і науки України

(протокол №__ від________________2015 р.

 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма навчальної дисципліни “Домедична допомога в екстремальних ситуаціях” базується на положеннях Закону України  “Про екстрену медичну допомогу” від 05.07.2012 р. № 5081-VI та адаптована до вимог Постанови Верховної Ради України від 17.04.2014 р. «Про додаткові заходи для зміцнення обороноздатності України» і виконується кафедрою медицини катастроф та військової медицини.

Програма навчальної дисципліни “Домедична допомога в екстремальних ситуаціях” для вищих медичних навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації складена для спеціальності 7.110101 – “лікувальна справа”, 7.110104 “педіатрія”, 7.110105 “медико-профілактична справа” відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки фахівців, вимог наказу МОЗ України від від 08.07.2010 № 539 “Про затвердження та введення навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” кваліфікації “лікар” у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації за спеціальностями “лікувальна справа”, “педіатрія”, “медико-профілактична справа”.Навчальна дисципліна “Домедична допомога в екстремальних ситуаціях” запровадження листом МОЗ України від 24.03.2015 № 08.01-47/8986), як нормативна дисципліна,замість навчальної дисципліни “Медицина надзвичайних ситуацій”.Вивчення навчальної дисципліни “Домедична допомога в екстремальних ситуаціях”здійснюється впродовж другого року навчання.

Домедична допомога в екстремальних ситуаціях, як навчальна дисципліна:

а) базується на вивченні студентами анатомії і фізіології людини, загальної хірургії, пропедевтики внутрішньої медицини, гігієни таекології, соціальної медицини та організації охорони здоров’я,інтегрується з цими дисциплінами;

б) закладає основи теоретичних знань та практичних навичок з організації і проведення лікувально-евакуаційних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, у тому числіз надання домедичної допомоги при надзвичайних ситуаціяхприродного і техногенного характеру та бойових умовах.

Програма дисципліни “Домедична допомога в екстремальних ситуаціях” структурована одним модулем. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS- залікових кредитах, що зараховуються студентам при успішному засвоєнні теоретичних знань і практичних навичок.

Основними видами навчальних занять з домедичної допомоги в екстремальних ситуаціяхє практичні заняття та самостійна робота студентів з тематики програми навчальної дисципліни.

Практичні заняття(ПЗ) є видом навчальних занять, на яких викладач проводить із студентами детальний розгляд окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння шляхом індивідуального багаторазовоговиконання кожним студентом практичнихнавичок,відповідно до сформульованих завдань, стосовно наданнядомедичноїдопомоги.

Практичні заняття проводяться у складі навчальної групи не більше 10-12 чоловік, з метою відпрацювання навичок з надання домедичної допомоги в екстремальних ситуаціях та використання засобів індивідуального медичного захисту.

Самостійна робота студента(СРС) є основним способом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Самостійна робота студентів забезпечується комплексом навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни: підручниками, навчальними посібниками, матеріалами кафедральних лекцій тощо. Методичні розробки для самостійної роботи студентів передбачають можливість проведення самоконтролю з боку студентів. Для самостійної роботи, окрім того, рекомендується відповідна наукова та фахова література.

Кафедри медицини катастроф та військової медицини, де викладається навчальна дисципліна“Домедична допомога в екстремальних ситуаціях”, мають право вносити зміни до навчальної програми у межах до 15%.

Структуру навчальної дисципліни “Домедична допомога в екстремальних ситуаціях”подано у табл.1.1.

Таблиця 1.1

Структура навчальної дисципліни

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ

Структура навчальної дисципліни Кількість годин, із них Рік навчання Вид контролю
Всього годин/

кредитів ЕСТSАудиторнихСРСЛПЗМодуль – 1

Змістових модулів – 160/2−28262Поточний контрольПідсумковий модульний контроль –242Підсумковий контроль засвоєння модулюВсього60/2-3030

Примітка: 1 кредит ЕСТS – 30 год.

Аудиторне навантаження – 50%, СРС – 50%

Контроль успішності та якості підготовки студентів розподіляється на поточний та підсумковий.

Поточний контроль навчальної діяльності студентів проводиться на заняттях у відповідності до конкретних цілей та під час індивідуальної роботи викладача із студентами.

Основним засобом контролю рівня підготовки студентів є контроль практичних навичок. Застосовуються також наступні засоби контролю рівня підготовки студентів: комп’ютерні тести, ситуаційні завдання тощо.

Підсумковий контроль засвоєння модулю здійснюється по завершенню його вивчення. Форма проведення підсумкового контролю має бути стандартизованою і містити контроль теоретичних знань і практичних навичок. Конкретні форми контролю і перелік практичних навичок студента визначаються у робочій навчальній програмі.

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і визначається за системою ЕСТS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні.

 1. Мета вивчення навчальної дисципліни.

Мета вивчення медицини надзвичайних ситуацій – кінцеві цілі встановлюються на основі ОПП підготовки лікаря за фахом, відповідно до її розділів і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Опис цілей сформульований через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі кінцевих цілей сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.

Кінцеві цілі вивчення дисципліни:

 • ПП. 229. Вміти надати домедичну допомогу постраждалим за умов надзвичайних ситуацій мирного часу і в бойових умовах.
 1. ЗМІСТ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ І МОДУЛЮ “ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ

Конкретні цілі:

 • визначити основні принципи оцінки стану постраждалих при надзвичайних ситуаціях техногенного і природного характеру і в бойових умовах;
 • оволодіти навичками надання домедичної допомоги постраждалим і пораненим.

ТЕМА 1. Домедична допомога в екстремальних і бойових умовах як навчальна дисципліна. Первинний огляд постраждалого.

Домедична допомога в екстремальних умовах як навчальна дисципліна, її актуальність, зміст. Поняття домедичної допомоги векстремальних умовах мирного часу та бойових умовах. Правові аспекти надання домедичної допомоги.

Місце та обсяг надання домедичної допомоги у бойових та небойових умовах. Огляд місця пригоди, забезпечення особистої безпеки, визначення кількості постраждалих і ймовірної причини їх ураження. Контакт з постраждалим. Засоби особистої безпеки. Безпека в бойових умовах. Особливості огляду місця пригоди в бойових і небойових умовах.

Проведення первинного огляду. Огляд за алгоритмом САВСДЕ (КОЛЕСО). Визначення рівня свідомості за шкалою APVU. Види ушкоджень в бойових умовах. Засоби індивідуального медичного оснащення військовослужбовця. Алгоритми надання домедичної допомоги в секторах обстрілу та укриття.

ТЕМА 2. Кровотечі і методи їх зупинки.

Причини й ознаки зовнішньої кровотечі. Поняття про критичну зовнішню кровотечу. Техніка зупинки зовнішньої кровотечі: тиск на рану, тампонування рани, тиснуча пов’язка (ізраїльський бандаж), підняття кінцівки. Кровоспинні засоби на марлевій основі, техніка застосування. Показання і техніка накладання різних видів джгутів та імпровізованих закруток. Показання і правила застосування хімічних засобів для зупинки кровотечі.

Причини й ознаки внутрішньої кровотечі. Домедична допомога при внутрішній кровотечі. Поняття про колапс і шок, причини їх виникнення, розпізнавання і надання домедичної допомоги.

ТЕМА 3.Порушення прохідності дихальних шляхів. Домедична допомога.

Анатомо-фізіологічні особливості дихальних шляхів. Причини непрохідності дихальних шляхів. Ознаки повної і часткової непрохідності дихальних шляхів. Техніка забезпечення прохідності дихальних шляхів (закидання голови; виведення нижньої щелепи; введення носо-, ротогорлових повітроводів). Особливості видалення стороннього тіла з дихальних шляхів вагітної жінки, огрядної людини, немовляти. Пристрої для штучної вентиляції легень. Техніка штучної вентиляції легень (рот до рота, рот до носа, рот до лицевої маски, мішком АМБУ).

Гострі порушення дихання в бойових умовах. Пневмоторакс: види, ознаки, домедична допомога. Переведення пораненого (постраждалого) у стабільне положення.

ТЕМА 4. Види ушкоджень у бойових і небойових умовах. Домедична допомога при пораненнях, переломах, вивихах, розтягах.

Причини та ознаки ран м’яких тканин, проникаючих і непроникаючих ран черепа, грудної клітки, живота. Особливості бойових поранень. Протекція ран накладанням пов’язок. Техніка накладання пов’язок при пораненнях черепа, ока, вуха, нижньої щелепи. Поранення грудної клітки. Особливості накладення пов’язок при проникаючих пораненнях живота. Накладання пов’язок при наявності стороннього тіла в рані.

Причини та ознаки травм голови, хребта і тазу. Види травм кінцівок (переломи: відкриті і закриті, розтягнення зв’язок, вивихи), причини та ознаки. Абсолютні ознаки переломів. Надання домедичної допомоги при дорожньо-транспортній пригоді (ДТП). Особливості надання домедичної допомоги при відкритих переломах. Транспортна іммобілізація табельними та пристосованими засобами. Тактика рятувальника при ДТП.

ТЕМА 5. Надання домедичної допомоги при термічних і хімічних ураженнях.

Опіки, класифікація, ознаки, домедична допомога в бойових і небойових умовах. Відмороження, класифікація, ознаки, домедична допомога в бойових і небойових умовах. Траншейна стопа, замерзання, домедична допомога в бойових і небойових умовах. Гіпертермія, домедична допомога в бойових і небойових умовах.

Ураження електричним струмом, домедична допомога. Особливості ураження бойовими вогнесумішами, домедична допомога. Дії кислот і лугів, домедична допомога. Особливості допомоги при опіках очей різного походження.

ТЕМА 6. Домедична допомога при найпоширеніших невідкладних станах.

Причини, діагностика і домедична допомога при зомлінні, комі невідомої етіології, судомах, болю у серці (стенокардія, інфаркт), інсульті, гострому болю в животі, отруєнні невідомою речовиною, невідомим газом, укусах комах, собак, отруйних змій. Допомога на воді: розпізнавання потопельника, наближення до нього, транспортування до берега. Домедична допомога. Допомога при ураженні електричним струмом. блискавкою.

ТЕМА 7. Засоби масового ураження. Домедична допомога.

Аварії на хімічно-небезпечних об`єктах. Класифікація та характеристика сильнодіючих отруйних речовин. Домедична допомога при ураженні сильнодіючими отруйними речовинами.

Уражаючі фактори аварій на радіаційно небезпечних об`єктах. Радіаційні ураження. Променева хвороба, ознаки. Радіопротектори Домедична допомога в бойових та небойових умовах.

ТЕМА 8. Медичне сортування при виникненні масових санітарних втрат. Медична евакуація.

Організація та проведення медичного сортування при виникненні масових санітарних втрат. Алгоритм проведення медичного сортування. Медична інформаційна картка: призначення, правила заповнення.

Організація та проведення переміщення (відтягування, винесення) пораненого в укриття у бойових (секторах обстрілу, укриття та евакуації) та небойових умовах

Підготовка поренених (уражених) до евакуації. Медична евакуація. Організація надання допомоги під час транспортування в бойових (сектор укриття та евакуації) і не бойових умовах.

ТЕМА 9. Поведінка людей в надзвичайних ситуаціях і бойових умовах. Бойовий стрес: ознаки, профілактика, домедична допомога.

Особливості поведінки людей в надзвичайних ситуаціях. Типові реакції медичних працівників на різні травматичні події.Механізми формування стресостійкості у медичних працівників. Технології профілактики посттравматичних стресових розладів. Дебрифінг як метод психологічної корекції посттравматичних стресових розладів.

Бойовий стрес і бойова втома: ознаки, профілактика та основні принципи надання домедичної допомоги в бойових (секторі укриття та евакуації) та небойових умовах.

Таблиця 3.1

Структура залікового кредиту модулю “Домедична допомога в екстремальних ситуаціях”.

Розподіл навчальних годин за темами та видами навчальних занять

Тема Практичні заняття СРС
 1. Домедична допомога в екстремальних і бойових умовах як навчальна дисципліна. Первинний огляд постраждалого.
4 4
 1. Кровотечі і методи їх зупинки.
4 4
 1. Порушення прохідності дихальних шляхів. Домедична допомога.
4 4
 1. Види ушкоджень у бойових і небойових умовах. Домедична допомога при пораненнях, переломах, вивихах, розтягах.
4 4
 1. Надання домедичної допомоги при термічних і хімічних ураженнях.
2 2
 1. Домедична допомога при найпоширеніших невідкладних станах.
2 2
 1. Засоби масового ураження. Домедична допомога.
2 2
 1. Медичне сортування при виникненні масових санітарних втрат. Медична евакуація.
4 2
 1. Поведінка людей в надзвичайних ситуаціях і бойових умовах. Бойовий стрес: ознаки, профілактика, домедична допомога.
2 2
Підсумковий модульний контроль 2 4
Разом годин 30 30

Примітка: аудиторна робота –50%; СРС – 50 %.

 1. Тематичний план практичних занять з дисципліни.

Таблиця 4.1.

Тематичний план практичних занять з дисципліни

Тема Практичні заняття
 1. Домедична допомога в екстремальних і бойових умовах як навчальна дисципліна. Первинний огляд постраждалого.
4
 1. Кровотечі і методи їх зупинки.
4
 1. Порушення прохідності дихальних шляхів. Домедична допомога.
4
 1. Види ушкоджень у бойових і небойових умовах. Домедична допомога при пораненнях, переломах, вивихах, розтягах.
4
 1. Надання домедичної допомоги при термічних і хімічних ураженнях.
2
 1. Домедична допомога при найпоширеніших невідкладних станах.
2
 1. Засоби масового ураження. Домедична допомога.
2
 1. Медичне сортування при виникненні масових санітарних втрат. Медична евакуація.
4
 1. Поведінка людей в надзвичайних ситуаціях і бойових умовах. Бойовий стрес: ознаки, профілактика, домедична допомога.
2
Підсумковий модульний контроль 2
Разом годин 30

5. ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ

Таблиця 5.1

Види самостійної роботи студентів з дисципліни

№ з/п Види самостійної роботи Кількість годин
1. Підготовка до практичних занять. 26
Підготовка до підсумкового модульного контролю 4
Разом 30
 1. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПІДСУМКОВОГОМОДУЛЬНОГОКОНТРОЛЮ. 
 1. Домедична допомога в екстремальних умовах як навчальна дисципліна, її актуальність, зміст.
 2. Поняття домедичної допомоги векстремальних умовах мирного часу та бойових умовах.
 3. Правові аспекти надання домедичної допомоги.
 4. Місце та обсяг надання домедичної допомоги у бойових та небойових умовах. Огляд місця пригоди, забезпечення особистої безпеки, визначення кількості постраждалих і ймовірної причини їх ураження.
 5. Засоби особистої безпеки. Безпека в бойових умовах.
 6. Особливості огляду місця пригоди в бойових і небойових умовах.
 7. Огляд за алгоритмом САВСДЕ (КОЛЕСО).
 8. Визначення рівня свідомості за шкалою APVU.
 9. Види ушкоджень в бойових умовах.
 10. Засоби індивідуального медичного оснащення військовослужбовця.
 11. Алгоритми надання домедичної допомоги в секторах обстрілу та укриття.
 • Причини й ознаки зовнішньої кровотечі. Поняття про критичну зовнішню кровотечу.
 • Техніка зупинки зовнішньої кровотечі: тиск на рану, тампонування рани, тиснуча пов’язка (ізраїльський бандаж), підняття кінцівки.
 • Показання і техніка накладання різних видів джгутів та імпровізованих закруток.
 • Показання і правила застосування засобів для зупинки кровотечі хімічних.
 1. Причини й ознаки внутрішньої кровотечі. Домедична допомога при внутрішній кровотечі. Поняття про колапс і шок, причини їх виникнення, розпізнавання і надання домедичної допомоги.
 2. Анатомо-фізіологічні особливості дихальних шляхів. Причини непрохідності дихальних шляхів. Ознаки повної і часткової непрохідності дихальних шляхів.
 3. Техніка забезпечення прохідності дихальних шляхів (закидання голови; виведення нижньої щелепи; введення носо-, ротогорлових трубок).
 4. Пристрої і техніка штучної вентиляції легень.
 5. Гострі порушення дихання в бойових умовах. Пневмоторакс, види, ознаки, домедична допомога.
 6. Переведення пораненого (постраждалого) у стабільне положення.
 7. Причини та ознаки ран м’яких тканин, проникаючих і непроникаючих ран черепа, грудної клітки, живота. Особливості бойових оранень.
 8. Протекція ран накладанням пов’язок. Техніка накладання пов’язок при пораненнях черепа, ока, вуха, нижньої щелепи.
 9. Поранення грудної клітки. Особливості накладання пов’язок при проникаючих пораненнях живота. Накладання пов’язок при наявності стороннього тіла в рані.
 10. Причини та ознаки травм голови, хребта і тазу.
 11. Види травм кінцівок (переломи: відкриті і закриті, розтягнення зв’язок, вивихи), причини та ознаки.
 12. Абсолютні ознаки переломів. Транспортна іммобілізація табельними та пристосованими засобами.
 13. Надання домедичної допомоги при дорожньо-транспортній пригоді (ДТП). Особливості надання домедичної допомоги при відкритих переломах. Тактика рятувальника при ДТП.
 14. Опіки: класифікація, ознаки, домедична допомога в бойових і небойових умовах.
 15. Відмороження: класифікація, ознаки, домедична допомога в бойових і небойових умовах. Траншейна стопа, замерзання, домедична допомога в бойових і небойових умовах.
 16. Гіпертермія, домедична допомога в бойових і небойових умовах.
 17. Ураження електричним струмом, домедична допомога.
 18. Особливості ураження бойовими вогнесумішами, домедична допомога.
 19. Уражаюча дія кислот і лугів, домедична допомога.
 20. Особливості допомоги при опіках очей різного походження.
 21. Причини, діагностика і домедична допомога при зомлінні,судомах, болю у серці (стенокардія, інфаркт), інсульті, гострому болю в животі.
 22. Домедична допомога при отруєнні невідомою речовиною, невідомим газом
 23. Поняття про хімічну зброю. Класифікація та характеристика бойових отруйних речовин.
 24. Аварії на хімічно-небезпечних об`єктах. Класифікація та характеристика сильнодіючих отруйних речовин.
 25. Домедична допомога при ураженні сильнодіючими отруйними речовинами.
 26. Уражаючі фактори аварій на радіаційно небезпечних об`єктах. Радіаційні ураження. Променева хвороба, ознаки. Радіопротектори. Домедична допомога в бойових та небойових умовах.
 27. Алгоритмпроведення медичного сортування при виникненні масових санітарних втрат.
 28. Медична інформаційна картка: призначення, правила заповнення.
 29. Організація та проведення переміщення (відтягування, винесення) пораненого в укриття у бойових (секторах обстрілу, укриття та евакуації) та небойових умовах
 30. Підготовка поранених (уражених) до евакуації. Медична евакуація.
 31. Організація надання допомоги під час транспортування в бойових і не бойових умовах.
 32. Особливості поведінки людей в надзвичайних ситуаціях. Типові реакції медичних працівників на різні травматичні події.
 33. Механізми формування стресостійкості у медичних працівників. Технології профілактики посттравматичних стресових розладів.
 34. Дебрифінг як метод психологічної корекції посттравматичних стресових розладів.
 35. Бойовий стрес і бойова втома: ознаки, профілактика
 36. Основні принципи надання домедичної допомоги при бойовому стресів бойових та небойових умовах.

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

 1. Конституція України, 1996 (ст. 3, 16, 49, 50, 106, 138).
 2. Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, 1992 (ст.37).
 3. Закон України “Про екстрену медичну допомогу”,від 05.07. 2012 р. № 5081-VI.
 4. Основивиживання: заходи, щозабезпечуютьжиттєдіяльність в умовах автономного існування при надзвичайнихситуаціях. Навчальнийпосібник. ІДУЦЗ УЦЗУ, УНПЦЕМД та МК МОЗ України. Національнамедичнаакадеміяпіслядипломноїосвітиім.П.Л.Шупика. [Гур’єв С.О., Миронець С.М., Рощін Г.Г., Іскра Н.І., Кузьмін В.Ю., Падалка В.М., Терент’єва А.В., Мазуренко О.В., Олексенко І.І.]– К.: 2009 – 209 с.
 5. Військово-медична підготовка / Під редакцією Бадюка М.І. – К.: „МП Леся“, 2007. – 482 с.
 6. Чепкий Л.П. Анестезіологія, реаніматологія та інтенсивна терапія. К: «Вища школа», 2004. р. ст. 99 – 142.
 7. Стандарт підготовки І-СТ-3: Підготовка військовослужбовця з тактичної медицини (видання 2). К: «МП Леся», 2015. – 148 с.
 8. Електронна версія Стандарту підготовки І-СТ-3: Підготовка військовослужбовця з тактичної медицини (видання 2) –http://www.medsanbat. info/standart-pidgotovki-i-st-3-vidannya-2-pidgotovka-viyskovosluzhbovtsya-z-taktichnoyi-meditsini/ (назва з екрану).
 1. Домедична допомога (алгоритми, маніпуляції): Методичний посібник / В.О.Крилюк, В.Д.Юрченко, А.А.Гудима та ін. – К.: НВП “Інтерсервіс”, 2014. – 84 с.
Share This